Általános Értékesítési Feltételek DEHN SE („DEHN”)

2022.01.01. hatállyal

Vitás esetekben az eredeti német szöveg az irányadó (https://www.dehn.de/de/allgemeine-verkaufsbedingungen).

 

1. Alkalmazhatóság, rendelkezések, fogalmak

 

1.1. Jelen általános értékesítési feltételek („Feltételek”) a DEHN valamennyi áru és anyag szállítására vonatkoznak, beleértve azokat is, amelyek külön a megrendelő számára lettek fejlesztve vagy a megrendelőre lettek szabva („Szerződéses termékek”), továbbá minden szolgáltatására, mellékszolgáltatására és egyéb szolgáltatására („Szolgáltatások).

1.2. Ezen Feltételek kizárólagosan érvényesek. A megrendelő ezzel ellentétes, eltérő vagy kiegészítő ügyleti feltételei ezúton visszautasításra kerülnek és nem lesznek a szerződés alkotórészei, kivéve akkor, ha a DEHN azok érvényességéhez írásban kifejezetten hozzájárul. Nem jelent hozzájárulást például, ha a DEHN a megrendelő ellentétes vagy eltérő ügyleti feltételeinek tudatában fenntartás közlése nélkül leszállítja a Szerződéses terméket vagy a teljesíti a Szolgáltatást. 

1.3. Jelen Feltételek a szerződéskötés időpontjában aktuálisan kiadott verzió szerint érvényesek, keretmegállapodásként a 1.6. pont értelmében pedig ugyanazon szerződéses partner esetében a későbbi szerződések vonatkozásában is, anélkül, hogy a DEHN-nek ezekre ismételten hivatkoznia kellene. 

1.4. Az „Ajánlat” a megrendelőnek adott Szerződéses termékekre vagy Szolgáltatások nyújtására (bármilyen formában) vonatkozó ajánlatot jelöl. A „Megbízás visszaigazolása” a megrendelő megrendelésének megerősítését jelöli a DEHN általi Szerződéses termékek szállítása vagy Szolgáltatások nyújtása tárgyában. 

1.5. Az ajánlatok kötelező erővel nem bírnak. A DEHN ajánlatai alapvetően nem bírnak kötelező erővel, mindaddig amíg azok a DEHN által írásban elfogadásra nem kerültek a megbízás visszaigazolása útján. A DEHN az ajánlatait bármikor visszavonhatja, módosíthatja vagy megváltoztathatja, ameddig a DEHN a megrendelést nem igazolta vissza. 

1.6. Minden (i) a megrendelőtől érkező megrendelés (offline vagy a DEHN Webshopján online), amely a DEHN által Megbízás visszaigazolása útján fenntartás vagy változtatás nélkül megerősítésre kerül, (ii) Megrendelés megerősítése, amelyhez a DEHN fenntartást fűz vagy amely esetén a megrendelő megrendelését ugyan módosítja, de a megrendelő által ez (ráutaló magatartással is) elfogadásra kerül, vagy (iii) más megállapodás a megrendelő és a DEHN között a Szerződéses termékek szállításáról és Szolgáltatások nyújtásáról, amelyekre ezen Feltételek érvényesek, „Szerződés”-nek minősül. 

1.7. Amennyiben jelen Feltételekben az írásbeli kifejezés kerül használatra, úgy ez magában foglalja az e-mailt, a faxot vagy más elektronikus kommunikációs formákat is.

 

2. Módosítások

 

2.1. Minden Szerződés az ajánlatadás időpontjában érvényes törvényeken és előírásokon alapul. Ha a megrendelő a DEHN számára műszakilag megvalósítható vagy ésszerű kereteken belüli változtatásokat kér a kivitelezésben vagy a feldolgozásban, a DEHN módosított ajánlatot terjeszt elő, figyelembe véve ezeket a módosításokat, különösen a többlet- vagy csökkentett költségek vagy a szállítási határidő tekintetében.

2.2. Módosítások, amelyeket a DEHN a megrendelt Szerződéses termék és/vagy Szolgáltatás műszaki kivitelezése során eszközöl, megengedhetőek, amennyiben a módosítások a megrendelő számára észszerűek és a működést nem változtatják meg jelentősen.
 

3. Jogokon fennálló tulajdon

 

DEHN fenntart minden tulajdonjogot, szerzői jogot és oltalmi jogot a dokumentumok, anyagok és egyéb tárgyak (például ajánlatok, katalógusok, árlisták, költségbecslések, tervek, rajzok, illusztrációk, számítások, termékleírások és specifikációk, kézikönyvek, minták, modellek és egyéb fizikai és/vagy elektronikus dokumentumok, információk és tárgyak) tekintetében, amelyeket DEHN a megrendelő rendelkezésére bocsát, még akkor is, ha ezek a jogok a megrendelővel való együttműködésből vagy a megrendelő specifikációiból erednek. Ez kifejezetten vonatkozik a szerződés keretében létrejött szabadalmaztatható találmányokra és know-how-ra is. A megrendelő ezeket a jogokat csak a szerződésben meghatározott célokra használhatja. A megrendelő a DEHN előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatja tovább és nem teheti hozzáférhetővé azokat harmadik személyek számára, kivéve, ha ez a szerződés keretében szükséges. A DEHN kérésére a megrendelő köteles azokat visszaszolgáltatni a DEHN-nek, és megsemmisíteni (vagy törölni) a fizikai vagy elektronikus másolatokat, amennyiben azokra a szokásos üzletmenet során vagy a törvényes archiválási követelmények teljesítése érdekében már nincs szükség.

 

4. Tanácsadás; a szerződéses termékek szállítása és szolgáltatások nyújtása

 

4.1. Az alkalmazásra vonatkozó műszaki tanácsadás, védelmi és koncepciós javaslatok termékajánlásokkal, vagy a DEHN által szemináriumokon nyújtott információk a DEHN legjobb tudása szerint kerülnek átadásra, de csak kötelező erővel nem bíró tájékoztatásnak minősülnek, és nem mentesítik az ügyfelet a DEHN által szállított szerződéses termékek saját vizsgálata alól arra nézve, hogy azok alkalmasak-e a tervezett eljárásokra és célokra. A szerződéses termékek alkalmazása, felhasználása és feldolgozása kívül esik a DEHN ellenőrzési lehetőségein, ezért kizárólag a megrendelő felelősségi körébe tartoznak. Ezért a minden esetben szükséges a megrendelő egyedi vizsgálata.

4.2. A DEHN honlapon vagy nyomtatott médiában szereplő információi, mint például ábrák, rajzok és mértékek, amennyiben ezek nem lettek a DEHN által kifejezetten kötelező erejű adatként feltüntetve, nem bírnak kötelező erővel.

4.3. Nem bír kötelező erővel egyik időpont és határidő sem, ami a Szerződéses termékek szállítására vagy a Szolgáltatások teljesítésére („Szállítási idő”) vonatkozik, ez pusztán a DEHN általi becslést jelent, kivéve, ha a DEHN ezt kifejezetten kötelező erővel bíróként jelölte meg.

4.4. A Szerződéses termékek megfelelő időben történő, szabályszerű leszállítása vagy a Szolgáltatások nyújtása a következő feltételektől függ:

a) az információk, anyagok, az importáláshoz és exportáláshoz szükséges iratok, termékek, összetevők, dokumentumok, engedélyek, jóváhagyások határidőben és helyesen történő rendelkezésre bocsátása, és a megrendelő egyéb támogatási kötelezettségének teljesítése vagy együttműködés a DEHN-nel, vagy albeszállítóival vagy alvállalkozóival; 

b) a szerződésszerűen teljesítendő fizetések, előlegek vagy más biztosítékok (pl. akkreditív, kezesség) a DEHN-hez időben történő beérkezése;

c) a nevek és címek időben történő közlése, amelyekre a szállítás történik és/vagy a szolgáltatást teljesíteni kell;

d) a DEHN albeszállítóinak és alvállalkozóinak megfelelő időben és helyes módon történő szállítása / kivitelezése, amennyiben a DEHN a harmadik felet időben bízta meg oly módon, hogy a határidőben történő szállítás / teljesítés elvárható legyen; és

e) nem következik be vis maior (4.7 pontban került meghatározásra) a DEHN-nél vagy más albeszállítójánál vagy alvállalkozójánál. További okok, amelyek a késedelmes szállítást / teljesítést igazolják és a Szerződésből, az alkalmazandó jogból vagy máshonnan erednek, érintetlenül fennmaradnak. 

4.5 A DEHN nem köteles a megrendelőtől a szolgáltatás teljesítéséhez átküldött számítási anyagok, egyéb információk és dokumentumok helyességét vizsgálni. Mindazonáltal a DEHN jelezni fogja a megrendelőnek azokat a nyilvánvaló eltéréseket, amelyek a DEHN-nek a Szolgáltatás teljesítése során feltűnnek. 

4.6 A Szállítási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amellyel valamely fent megnevezett esemény a szállítást vagy a teljesítést késlelteti.

4.7 „A "vis maior" a DEHN vagy alvállalkozói által nem befolyásolható eseményt jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan, a monetáris és kereskedelempolitikával kapcsolatos állami intézkedéseket, sztrájkokat és törvényes kizárásokat, természeti eseményeket vagy közhatalmi aktusokat, háború, terrorizmus, polgári zavargások vagy lázadás, polgárháború, blokádok, embargók, szankciók, katasztrófák, járványok, világjárványok, árvizek, tűzvészek, földrengések, robbanások, viharok, kibertámadások, hatósági intézkedések vagy piaci problémák az anyagok és áruk beszerzésében. A vis maior magában foglalja különösen a DEHN vagy az őt megelőző beszállítók szállításának vagy teljesítésének a Corona-vírus által vagy azzal összefüggésben okozott korlátozását, beleértve például a határzárat, az áruhiányt, a munkaerőhiányt, az exportkorlátozásokat, az üzembezárásokat, az üzemszüneteket. A DEHN a lehető leghamarabb tájékoztatja a megrendelőt az ilyen események kezdetéről és végéről.

4.8 Ha a szerződésben másként nem állapodtak meg, a DEHN a Szerződéses termékeket az INCOTERMS® 2020 FCA Mühlhausen, Németország, a DEHN gyárából ("Szállítási hely") szállítja. Eltérő megállapodás hiányában a véletlen elvesztés és a véletlen romlás veszélye szállítás esetén a szállítmánynak a vevő által kijelölt fuvarozónak történő átadásakor, de legkésőbb a szerződés szerinti terméknek a vevő részére történő átadásakor száll át a vevőre.

4.9 Csak a megrendelő külön kérésére és költségére kerül a szállítmány töréskárok, szállítási károk és tűzkárok ellen biztosításra.

4.10 A DEHN jogosult részteljesítésre, ha (a) a részteljesítés a megrendelő számára a szerződéses rendeltetési cél keretein belül felhasználható, (b) a fennmaradó szolgáltatások nyújtása biztosított (c) a részteljesítés nem eredményez jelentős többletkiadást az Ügyfél számára. 

 

5. A megrendelő kötelezettségei

 

Eltérő megállapodás hiányában a megrendelő (nem véglegesen) felelős (i) a szerződés teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyekért és/vagy jóváhagyásokért, (ii) a szállítás vagy szolgáltatás a DEHN és beszállítói vagy alvállalkozói általi teljesítéséhez szükséges információk (pl. műszaki tervek, rajzok, alaprajzok, anyaglisták, vizsgálati anyagok), anyagok, szerződéses termékek, alkatrészek, dokumentumok, jóváhagyások) megfelelő időben történő és helyes rendelkezésre bocsátásáért, (iii) a DEHN-nel vagy annak beszállítóival vagy alvállalkozóival való támogatásra vagy együttműködésre vonatkozó minden egyéb kötelezettség időben történő és pontos teljesítése, valamint (iv) az érdekkörében bekövetkező minden olyan körülmény azonnali közlése, amely hatással lehet a szállításra vagy szolgáltatásra. A megrendelő köteles a szükséges információkat, anyagokat, szerződéses termékeket, összetevőket, dokumentumokat, engedélyeket, jóváhagyásokat és minden egyéb kötelezettséget megfelelő időben és módon biztosítani vagy teljesíteni a DEHN vagy beszállítói vagy alvállalkozói támogatására vagy együttműködésére. A megrendelő köteles megtéríteni a DEHN-nek minden olyan többletköltséget, amely a kötelezettségeinek vétkes nem teljesítéséből ered.

 

6. Ár, fizetési feltételek

 

6.1 A DEHN által a szerződéses termékek szállítására vagy a szolgáltatások nyújtásáért járó díjazásért felszámított árak (együttesen: "Árak") alatt az FCA Mühlhausen, Németország (INCOTERMS® 2020) feltételek szerint a DEHN gyárából, a szokásos csomagolással együtt, a mindenkor érvényes ÁFA-val növelve értendők, kivéve, ha másként nem állapodtak meg. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a további költségeket, mint például a szállítási, biztosítási, fuvarozási, speciális csomagolási vagy utazási költségek, valamint a kiadások külön kerülnek kiszámlázásra a megrendelőnek.

6.2 A DEHN jogosult az árak emelésére, ha a szerződés megkötése és a szerződéses termék első leszállítása/szolgáltatás nyújtása között legalább 4 hét telik el, és a DEHN szerződéses termék gyártásával, csomagolásával, szállításával vagy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségei megnövekedtek, és a DEHN nem felelős a költségnövekedésért. Ebben az esetben az áremelkedés nem haladhatja meg a költségnövekedést. Ha a költségek csökkennek, a DEHN ennek megfelelően csökkenti az árakat.

6.3 A számla minden egyes szállításról és/vagy szolgáltatásról külön-külön kerül kiállításra. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában nincs árengedmény, és a DEHN számlájának kézhezvételét követő 10 napon belül levonás nélkül esedékes a fizetés.

6.4 A DEHN a szállításokat/szolgáltatásokat előlegfizetéstől vagy biztosítéknyújtástól teheti függővé, ha a megrendelő külföldön rendelkezik lakóhellyel, ha a megrendelő fizetési késedelembe esett, ha jelek utalnak arra, hogy a megrendelő nem lesz képes fizetni, vagy ha a megrendelő pénzügyi helyzete jelentősen romlik (pl. a megrendelő hitelképességének romlása). A DEHN nem köteles biztosítékot vagy előleget elfogadni, ha okkal feltételezhető, hogy a vevő fizetésképtelensége vagy hasonló eljárás esetén a vevő ilyen kifizetései vagy biztosítékai megtámadhatók.

6.5 A késedelmes követelésekre a Deutsche Bundesbank által közzétett alapkamatlábat (alapkamatláb) kilenc (9) százalékponttal meghaladó, de legalább évi tizenkét (12) százalékos mértékű kamatot kell fizetni. A kamat azonnal esedékes és fizetendő. A DEHN fenntartja a jogot, hogy magasabb kártérítést követeljen.

6.6 A megrendelő csak akkor számolhatja el ellenkövetelését a DEHN fizetési igényével szemben, illetve csak akkor érvényesíthet visszatartási jogot, ha ellenkövetelése (aa) nem vitatott, vagy (bb) jogerős bírósági határozaton alapul, vagy (cc) beszámítás esetén szinallagmatikus (azaz a teljesítés és az ellenszolgáltatás kölcsönös függősége a kölcsönös megállapodásban) a DEHN azon követelésével, amellyel szemben a megrendelő beszámít, vagy dd) visszatartási jog esetén ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul, mint a DEHN azon követelése, amellyel szemben a megrendelő a jogait érvényesíti. 

 

7. Tulajdonjogfenntartás 

 

7.1 A DEHN fenntartja magának a tulajdonjogot a Szerződés keretében szállított valamennyi Szerződéses termékre és Szolgáltatásra ("Fenntartott tulajdonjogú áruk"). A tulajdonjog csak a teljes összeg kifizetése után száll át a megrendelőre. Abban az esetben, ha a megrendelő egy folyamatban lévő üzleti kapcsolat keretében szerződéses termékeket vagy szolgáltatásokat szerez be a DEHN-től, a DEHN mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a DEHN-nek a megrendelővel szemben az üzleti kapcsolatból származó valamennyi követelése teljes egészében kiegyenlítésre nem került. Ez akkor is érvényes, ha a DEHN egy vagy valamennyi követelését elszámolási számlára vezették, az egyenleget megállapították és elismerték. 

7.2 A megrendelő jogosult, a Fenntartott árukat a rendeltetésszerű üzletmenete keretében felhasználni, feldolgozni, átalakítani, összekötni, összekeverni és/vagy értékesíteni. A továbbértékesítés esetére a megrendelő már most engedményezi minden követelését valamennyi járulékos joggal együtt, amelyek őt a továbbértékesítés alapján a vevővel vagy harmadik személlyel szemben megilletik függetlenül attól, hogy az e tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó szerződéses termékeket eredeti formájukban vagy megmunkálás vagy feldolgozás után adják-e el. A megrendelő az engedményezés után is jogosult e követelések behajtására. Ez nem érinti a DEHN jogosultságát a követelések beszedésére. A DEHN nem él ezzel a jogával mindaddig, amíg a vevő az itt meghatározott feltételeknek megfelelően minden fizetési kötelezettségének megfelelően eleget tesz. A DEHN követelheti, hogy a vevő ismertesse a DEHN engedményezett követeléseit és azok adósait, adjon meg minden, a behajtáshoz szükséges információt, adja át a kapcsolódó dokumentumokat, és értesítse az adóst az engedményezésekről. Ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat más, nem a DEHN tulajdonát képező szerződéses termékekkel együtt értékesítik tovább, a megrendelőnek a vevővel vagy harmadik féllel szembeni követelése a vevő és a DEHN között megállapodott szállítási ár összegében a DEHN-re engedményezettnek tekintendő.

7.3 A Fenntartott áruk feldolgozása és megmunkálása mindig a DEHN mint gyártó részére történik, azonban anélkül, hogy ebből a DEHN-nek kötelezettségei keletkeznének. Amennyiben a Fenntartott tulajdonjogú áruk más, nem a DEHN-tulajdonát képező tárgyakkal együtt kerülnek feldolgozásra vagy szétválaszthatatlanul egyesítésre, úgy a DEHN tulajdonrészt szerez az új dologban a Fenntartott tulajdonú áru számlaértékének és a feldolgozás és az egyesítés időpontjában felhasznált egyéb áruk számlaértékének arányában. Az így létrejött társtulajdonosi jogok a jelen feltételek értelmében Fenntartott tulajdonú áruknak számítanak. A DEHN-nek a vevővel szembeni követeléseinek biztosítására a Megrendelő a DEHN-re engedményezi azokat a követeléseket is, amelyek a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru és egy ingatlan összekapcsolása következtében harmadik személlyel szemben keletkeznek; DEHN ezt az engedményezést már most elfogadja.

7.4 Ameddig a DEHN tulajdonjogfenntartása fennáll, a megrendelőnek tilos a DEHN előzetes hozzájárulása nélkül a Fenntartott tulajdonú termékekről a fenti rendelkezésektől eltérően rendelkeznie. Ha a Fenntartott tulajdonú terméket harmadik személy lefoglalja, vagy más módon harmadik személy követelésének van kitéve, a megrendelő köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a DEHN-t, lehetőleg telefonon, faxon vagy e-mailben, és a harmadik személyt haladéktalanul tájékoztatni a DEHN tulajdonjog-fenntartásáról. A megrendelő köteles a DEHN rendelkezésére bocsátani egy foglalási jegyzőkönyvet, valamint a lefoglalt tárgyak azonosítására vonatkozó esküt pótló nyilatkozatot. 

7.5 Ha a megrendelő kéri, a DEHN a Fenntartott tulajdonú árukat és a helyükbe lépett dolgokat és követeléseket annyiban mentesíti, amennyiben a becsült értékük a biztosított követelések összegét 50%-kal meghaladja. A mentesítendő tárgyak kiválasztásának joga a DEHN-t illeti. 

7.6 A megrendelő súlyos szerződésszegő magatartása esetén, különösen fizetési késedelem esetén, a DEHN a törvényi előírásoknak megfelelően jogosult, a szerződéstől elállni és a Fenntartott tulajdonú árut visszavenni. A visszavétel költségeit a megrendelő viseli. A DEHN a Fenntartott áru tulajdonú visszavétele után jogosult annak értékesítésére; az értékesítésből származó bevételt a megfelelő értékesítési költségekkel csökkentve a Vevő kötelezettségei terhére kell jóváírni. 

7.7 Exportüzleteknél olyan országokban, amelyekben az előzetes tulajdonjogfenntartás nem hatályos, a DEHN fenntartja magának a jogot, hogy a tulajdonjogot a fogadó ország mindenkori törvényi előírásainak megfelelően biztosítsa. A megrendelő köteles a DEHN-t az ehhez szükséges mértékben támogatni. 

 

8. Átvételi késedelem

 

8.1 Átvételi késedelem időtartama alatt a DEHN jogosult a leszállított Szerződéses termékeket a megrendelő költségére raktározni. A DEHN a raktározáshoz szállítmányozást is igénybe vehet. Az átvételi késedelem tartama alatt a megrendelő köteles viselni a raktározás miatt keletkező költségeket. 

8.2 Ha a megrendelő a kitűzött, megfelelő póthatáridő lejártát követően az átvételt megtagadja vagy korábban végérvényesen és komolyan úgy nyilatkozik, hogy nem akarja elfogadni a teljesítést, a DEHN a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet. Kártérítésként a DEHN átalányként a megállapodott ár 20%-át követelheti. Magasabb összegű kár érvényesítésének jogát a DEHN fenntartja, ahogy a megrendelőnek is jogában áll bizonyítani, hogy ténylegesen nem keletkezett kár vagy a keletkezett kár lényegesen alacsonyabb, mint a megszabott átalány. 

 

9. Hibás teljesítés miatti igények

 

9.1 A DEHN nem szavatol a nem megfelelő, szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes használatért a megrendelő vagy harmadik fél általi hibás összeszerelésért vagy üzembe helyezésért, normál elhasználódásért, hibás vagy gondatlan kezelésért, nem megfelelő üzemanyagokért, csereanyagokért, kopásért, a megrendelő által szervezett építési munkák hibáiért, nem megfelelő építési talajért, kémiai, elektrokémiai vagy elektromos hatásokért. Az első mondat érvényes akkor is, ha a telepítésnél vagy az üzemeltetésnél nem tartották be a használati utasításban foglaltakat. A DEHN szintén nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek a Szerződéses termékek értékét vagy megfelelőségét csak jelentéktelen módon csökkentik. Jelentéktelen a hiba különösen akkor, ha a hiba rövid időn belül magától eltűnik vagy magától elhárul, vagy a megrendelő által nagyon jelentéktelen ráfordítással megszüntethető.

9.2 A DEHN megfelelő határidőn belül választhat egy hibátlan dolog szállítása (csereszállítás) vagy a hiba kijavítása (utólagos javítás) között. A megrendelő joga az utólagos teljesítés meghiúsulása esetén a kialkudott ár csökkentésére vagy a szerződéstől történő elállásra, érintetlen marad. 

9.3 A megrendelő egyeztetést követően biztosítja a szükséges időt és alkalmat a DEHN-nek, hogy az ésszerűen szükségesnek ítélt javításokat és pótszállításokat eszközölni tudja. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a kifogásolt Szerződéses termékeket megvizsgálás céljából a DEHN rendelkezésére bocsátja vagy – ha a Szerződéses termékek rögzített módon kerültek összeszerelésre vagy telepítésre – a DEHN-nek a helyszínre bejárást biztosít. 

9.4 Alaptalan panaszok esetén a DEHN követelheti a megrendelőtől valamennyi ennek következtében keletkezett költsége (pl. a be- és kiépítés költségei, a vizsgálati, szállítási, tárolási és útiköltségek), de legalább az alaptalanul kifogásolt termékenként egy 65 eurós átalánydíj, továbbá minden külső költség megtérítését. 

9.5 A szavatosság keretében kicserélt részek a DEHN tulajdonába kerülnek. 

9.6 Jogi hiba vagy know-how vagy harmadik személyek szellemi tulajdonjogának megsértése („Harmadik személy joga”) a jelen 9. pont értelmében szintén „hibás teljesítésnek” minősülnek. Ezen kívül a következők érvényesek: (i) A megrendelő haladéktalanul írásban tájékoztatja a DEHN-t, ha harmadik személy ellene ezen jogok megsértése miatt igényt emelt; (ii) harmadik személy jogainak megsértése miatti igények ki vannak zárva, ha jogsértés a megrendelő utasításán, előírásán vagy specifikációján vagy a megrendelő által eszközölt módosításon vagy Szerződéses termékek megrendelő általi szerződésellenes használatán alapul és (iii) a DEHN a Szerződéses termékeket választása szerint oly módon módosítja vagy cseréli ki, hogy harmadik személy jogát a továbbiakban ne sértse, azonban a Szerződéses termékek minősége és funkcionalitása se sérüljön vagy gondoskodik arról, hogy a megrendelőnek egy licencszerződéskötés útján a Szerződéses termék használati jogát biztosítsa. 

9.7 Minden hiba miatti igény elévül a Szerződéses termékek szállításától (azaz szállítás, illetve elhozatal) vagy a szolgáltatás teljesítésének befejezésétől számított egy év alatt. Ez a határidő nem érvényes, ha a BGB 438. § (1) bekezdés 2. pontja hosszabb határidőt ír elő. A szerződéses termékek fogyasztónak történő végső átadására vonatkozó különleges törvényi rendelkezések (szállítói visszkereseti jog) is érintetlenül fennmaradnak. Szintén érintetlen marad a 10. pont alapján a DEHN kötelező törvényi felelőssége. 

9.8 A megrendelő minden kártérítésre és költségtérítésre vonatkozó igénye érintetlenül marad, amennyiben azok a 10. pont értelmében nincsenek kizárva vagy korlátozva. 

 

10. Felelősségkorlátozás

 

10.1 Kártérítés iránti igények, bármilyen jogalapból kifolyólag, ki vannak zárva, kivéve ha a kártérítési igény a DEHN vagy teljesítési segédjének vagy törvényes képviselőjének szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén vagy lényeges szerződési kötelezettségek megszegésén nyugszik. A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek elsősorban a szerződés megfelelő teljesítését teszik lehetővé, és amelyek betartásában a megrendelő rendszerint bízik és bízhat. A lényeges szerződési kötelezettségek enyhén gondatlan megszegése esetén a felelősség a szerződéstípusos, a szerződéskötéskor előrelátható károkra korlátozódik. 

10.2 A felelősség az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károkért, az áru minőségére vonatkozó garancián alapuló, vagy a beszerzési kockázat DEHN általi átvállalása miatt fennálló felelősség, vagy amennyiben DEHN a hibát csalárd módon elhallgatta, az előző rendelkezéstől függetlenül fennállnak. Ezen túlmenően a kötelező törvényi felelősség, különösen a termékfelelősségről szóló törvény alapján, érintetlenül fennmaradnak.

10.3 Amennyiben a DEHN felelőssége ki van zárva vagy korlátozva van, úgy ez vonatkozik a munkatársai, partnerei, képviselői és teljesítési segédjei személyes felelősségére is.

 

11. Információk a termékbiztonsági intézkedésekről

 

11.1 A megrendelő a DEHN-t haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni, ha egy hatóság a megrendelőnél vagy a megrendelővel szemben a termékbiztonsági követelményekkel összefüggésben intézkedéseket végez a Szerződéses termékeken vagy a DEHN szolgáltatásaival kapcsolatban (pl. termékvisszavétel vagy visszahívás) vagy ha a megrendelő maga kíván ilyen intézkedéseket (pl. a piacfelügyeleti hatóságnak történő jelentés) foganatosítani. 

11.2 A megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a DEHN-t, ha biztonsági szempontból fontos problémák jutnak a tudomására a Szerződéses termékekkel vagy szolgáltatásokkal összefüggésben, a DEHN-t az ilyen probléma megszüntetésében támogatja és a DEHN-nel kooperál. Ehhez hozzátartozik a támogatás visszahívás esetén vagy más intézkedéseknél is, pl. a megrendelők nevének közlésével, akik érintettek lehetnek. A felek egyetértenek abban, hogy a DEHN dönti el, hogy biztonsági szempontból jelentőséggel bíró intézkedést végre kell-e hajtani, és hogy az intézkedések mely típusát kell eszközölni, kivéve, ha ilyen intézkedéseket hatóság írt elő kötelezően a megrendelő számára. 

 

12. Exportellenőrzés

 

12.1 A megrendelő kötelezi magát, hogy minden esetben tartózkodik az alábbi ügyletektől:
• ügyletek olyan személyekkel, szervezetekkel vagy intézményekkel, amelyek az EK rendeletek alapján vagy más alkalmazandó rendeletek és előírások alapján szankciós listán szerepelnek;
• ügyletek embargóval sújtott államokkal, amelyek az érvényes EK rendeletek, külgazdasági rendeletek vagy egyéb alkalmazandó rendeletek alapján tiltottak;
• ügyletek, amelyekhez a szükséges engedély nem áll rendelkezésre; és
• tiltott ügyletek, amelyek kapcsolatban állhatnak nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyverekkel, vagy katonai célú végfelhasználáshoz vezethetnek, amelyekhez nem áll rendelkezésre hivatalos engedély az illetékes hatóságtól.

12.2 A megrendelő kötelezi magát, hogy minden információt és dokumentumot rendelkezésre bocsát, amely az exporthoz, a szállításhoz és / vagy az importhoz szükséges. Az exportvizsgálatok és engedélyezési eljárások miatti késedelem a határidőket és szállítási időket az azokból eredő késedelem időtartamára felfüggeszti. A megrendelő biztosítja, hogy betart minden őt és a DEHN-nel való üzleti kapcsolatát érintő törvényt és szabályt, nem követ el olyan cselekményt, illetve és tartózkodik minden olyan cselekménytől, amely a DEHN által alkalmazott személyek vagy más harmadik személyek büntethetőségéhez vezethet csalás vagy hűtlen kezelés, fizetésképtelenségi bűncselekmény, versenyellenes bűncselekmény, jogosulatlan előny nyújtása vagy vesztegetés miatt.

 

13. Alkalmazandó jog; teljesítés helye; joghatóság

 

13.1 Minden Szerződéses termék teljesítési helye a DEHN székhelye, amennyiben nem egyeztek meg más teljesítési helyben.

13.2 A Szerződésre és a Szerződéses termékek és/vagy szolgáltatások értékesítésére és/vagy szállítására a jelen szerződés alapján kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) ki van zárva. 

13.3 A jelen rendelkezésekből vagy a DEHN és a megrendelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő, vagy azzal összefüggő jogvitákra a Nürnbergi Bíróság kizárólagos illetékessége kerül kikötésre. A DEHN jogosult a szerződéses partner székhelyén is pert indítani.  

 

14. Általános rendelkezések

 

14.1 Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése vagy szabályozása érvénytelen vagy végrehajthatatlan, a Szerződés egyéb rendelkezései teljes egészében hatályosak és érvényesek maradnak, amennyiben ez az alkalmazandó jog alapján megengedett. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett vagy a szerződés által nem szabályozott kérdésben (szerződési hézag) olyan érvényes és végrehajtható rendelkezés alkalmazandó, amely a felek véleménye szerint a legközelebb áll az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezés gazdasági értelméhez és céljához.

14.2 A Szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek jelen feltételek előtt. Amennyiben azonban a szerződés egy rendelkezése érvénytelenné válik, de jelen feltételek a mindenkori helyzetet szabályozzák, úgy a jelen feltételek lesznek érvényesek. 

14.3 Amennyiben írásban másképp nem rendelkeznek, a megrendelő nem jogosult a szerződésből eredő jogokat a DEHN előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyekre átruházni. 

 

Állapot: 2022 április
 

back to top